Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


พระบรมรูปในหลวง ร.9 ทรงงาน วิริยะ ลูกเสือชาวบ้าน ปี2541

พระบรมรูปในหลวง ร.9 ทรงงาน วิริยะ ลูกเสือชาวบ้าน ปี2541
รหัสสินค้า : 59-12-0001
ชื่อสินค้า : พระบรมรูปในหลวง ร.9 ทรงงาน วิริยะ ลูกเสือชาวบ้าน ปี2541
รายละเอียด

 พระบรมรูปในหลวงทรงงาน " วิริยะ" PERSEVERANCE  ปี 2541 จัดสร้างโดย ลูกเสือชาวบ้าน สังกัดตำรวจตระเวณชายแดน

 

 

 

 

ในหลวง ร.10 เสด็จเททอง ในพิธี

 

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง   กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2541

 

เนื้อสำริด (บรอน , bronze) 

 

สูง 3.5 นิ้ว  สร้าง 9,999 องค์ ,

สูง 9" สร้าง 1,500 องค์ ,

สูง 18" สร้าง 999 องค์

 

 

 

 

 

ขนาด 3.5 นิ้ว (มีครอบแก้ว+ฐานไม้) 

จุดสังเกตุขนาด 3.5 นิ้ว

1.ตอกทองแดง รูปหอยสังข์ 

2.ตอกโค๊ลงเนื้อพระ โค๊ตหอยสังข์

3.ตอกเลขประจำองค์พระ 6หลัก 00XXXX

 

ขนาด 9 นิ้ว

จุดสังเกตุขนาด 9 นิ้ว

1.ตอกทองแดง รูปหอยสังข์ 

2.ตอกโค๊ลงเนื้อพระ โค๊ตหอยสังข์

3.ตอกเลขประจำองค์พระ 5หลัก 0XXXX สร้าง 1,500 องค์

4.ตอกเลข 9 ไทย " ๙ "

 

ขนาด 18 นิ้ว

จุดสังเกตุขนาด 18 นิ้ว

1.ตอกทองแดง รูปหอยสังข์ 

2.ตอกโค๊ลงเนื้อพระ โค๊ตหอยสังข์

3.ตอกเลขประจำองค์พระ 5หลัก 0XXXX สร้าง 1,500 องค์

4.ตอกเลข 18 ไทย " ๑๘ "

 

 

 

จัดสร้างโดย ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราขานุเคราะห์  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  

 


                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร       เสด็จแทนพระองค์ทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2541 

                    ศูนย์ปฏบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ขยายผล บทพระราชนิพนธ์ " พระมหาชนก "  โดยจัดสร้างพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " ในพระอิริยาบทที่ทรงงานด้วยความตรากตรำพระวรกาย จนพระเสโทท่วมพระวรกาย หยาดหยดถึงปลายพระนาสิก  ซึ่งเป็นพระอิริยาบถที่เห็นได้จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก มีความหมายสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงพระวิริยอุตสาหะที่บริสุทธิ์ พระสติปัญญาอันเฉียบแหลม พระพลานามัยที่สมบูรณ์ ผู้ใดได้มีโอกาสเป็นเจ้าของพระบรมรูปนี้หรือได้พบเห็น ก็จะเกิดความรู้สึกน่าเป็นแบบอย่าง บิดา มารดา ครู อาจารย์ นำไปประยุกต์ปฏิบัติและสั่งสอนบุตรหลานหรือศิษย์ของตน ให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมต่อไป 

                   ครอบครัวที่มีพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นพ่อของแผ่นดินไว้ประจำบ้าน ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองภายในบ้าน ให้ได้ชื่นชมพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพอยู่ตลอดเวลา คุณค่าความงามและความหมายแห่งพระบรมรูป   

 

 

       พระบรมรูปจำลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้   ออกแบบโดยอาศัยหลักทาง ปรัชญา เพื่อให้เป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าสูงสุด มีความเหมาะสมสมบูรณ์ ทั้งความงาม และ ความหมายโดยจำลองจากพระบรมฉายาลักษณ์ ในพระอิริยาบถที่แสดงถึงพระวิริยะอันสูงสุดของพระองค์ ที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ  ตามโครงการพระราชดำรินับพันโครงการ  โดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหนื่อยากตรากตรำทั้งปวง เป็นแบบอย่างที่ดี ปวงประชนชาวไทยและชาวโลกควรยึดถือ และน้อมนำมาปฏิบัติ 

         สำหรับฐานพระบรมรูปนั้น ฐานล่างสุด ซึ่งจารึกคำว่า  "วิริยะ" หมายถึง แผ่นดินและความจริงจังหนักแน่นซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จทั้งมวล ที่สูงถัดมาเป็น 3 ชั้น หมายถึง " ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักในแผ่นดิน และหัวใจสำคัญของชาวไทย  ฐานรูปกลีบบัว หมายถึง ปัญญาตามปรัชญาที่มีมาแต่โบราณ และยอมรับกันตลอดมา จึงเห็นได้ว่าพระบรมรูปฯ นี้  เปี่ยมล้นด้วยคุณค่าสมบูรณ์ด้วยความงดงามและความหมาย อันเป็นมงคลเป็นอย่างย่ง  

( ข้อมูลทั้งหมดจากโบว์ชัวร์ในการจัดสร้าง )

เครดิตจากเวบ  http://www2.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=6043985

ราคา : 9,999,999.00 บาท
จำนวน : Pcs.